ยินดีต้อนรับครับเพื่อนๆกลุ่ม ebook และ CAD

firefox ยินดีต้อนรับเพื่อนๆจากกลุ่มแบ่งปัน ebook วิศวกรรม และ แบบ CAD นะครับที่นี่เป็นที่เก็บไฟล์ต่างๆที่เพื่อนๆได้ส่งมาแชร์กัน และให้โหลดกันภายใต้ 2 กลุ่มหลักของ TumCivil.com ถ้าเพื่อนๆมีอะไรดีอย่าเก็บไว้คนเดียว ส่งมาแบ่งปันได้ครับ โดยเนื้อหาที่ถูกคัดเลือกจากการโพสต์ในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ebook หรือ แบบ CAD จะถูกส่งเข้ามาที่นี่นะครับ เพื่อให้ทุกๆท่านได้สามารถโหลดได้อย่างไม่มีขอบเขตค้นหาไฟล์จากหมวดหมู่ต่อไปนี้

›› วิศวกรรมโครงสร้าง (วิเคราะห์ / ออกแบบโครงสร้าง) (0)
›› วิศวกรรมปฐพีและธรณีเทคนิค (ปฐพี / ฐานราก) (0)
›› วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศ (0)
›› วัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง (0)
›› การบริหารงานก่อสร้างและการบริหารทั่วไป (0)
›› วิศวกรรมแหล่งน้ำ / ชลศาสตร์ / ชลประทาน (0)
›› วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (0)
›› วิศวกรรมขนส่ง (0)
›› กฎหมายและสัญญา (0)
›› สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (0)
›› วิศวกรรมการทาง (0)
›› คอมพิวเตอร์ / App./ การเขียนโปรแกรม / การทำโปรแกรม (0)
›› บทความ, วารสารและแมกกาซีน (0)
›› การถอดแบบและประมาณราคา (0)
›› เทคโนโลยีใหม่ๆ (0)
›› THAI CODE & STANDAED (มาตรฐาน กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆของไทย) (0)
›› INTER CODE & STANDAED (มาตรฐาน กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆของต่างประเทศ) (0)
›› ข้อมูลด้าน ชีวอนามัยและความปลอดภัย (0)
›› เอกสารคู่มือ / คู่มือสอนโปรแกรมต่างๆ Engineering Software / ซอฟต์แวร์วิศวกรรม (0)
›› Media / VDO / สื่อหรือภาพเคลื่อนไหว (0)
›› วิศวกรรมทั่วไป / วิศวกรรมสาขาอื่นๆ (0)
›› แบบ CAD / Drawings (0)